Main Street, Salt Lake City, Utah - Postcard, c. 1920s

$4.50